17.12.

Tag Kalender-Nr. Sponsor Preis
17.12. 2829 Viani Alimentari GmbH  1x Alimentari-Geschenkbox i.W.v. 50.00 €
17.12. 4097 Viani Alimentari GmbH  1x Alimentari-Geschenkbox i.W.v. 50.00 €
17.12. 5969 Alfred Ewert Tee Gewürze  Gutschein i.W.v. 50.00 €
17.12. 4773 Plesse Mode Royal  Gutschein i.W.v. 50.00 €
17.12. 4079 Tafel Göttingen e.V.  Gutschein für Apex i.W.v. 50.00 €
17.12. 1983 Bestattungsinstitut Benstem GmbH  Gutschein von trink!ich i.W.v. 50.00 €
17.12. 941 Bestattungsinstitut Benstem GmbH  Gutschein von trink!ich i.W.v. 50.00 €
17.12. 55 Bestattungsinstitut Benstem GmbH  Gutschein von trink!ich i.W.v. 50.00 €
17.12. 5759 Schmuck-Werkstatt Wegener  1 Schmuckstück i.W.v. 50.00 €
17.12. 4882 Schmuck-Werkstatt Wegener  1 Schmuckstück i.W.v. 50.00 €
17.12. 2987 Physiotherapie jörg  weitemeyer  Gutschein i.W.v. 50.00 €
17.12. 2997 Physiotherapie jörg  weitemeyer  Gutschein i.W.v. 50.00 €
17.12. 746 Hainholz-Apotheke  1x Louis Widmer-Kosmetik  i.W.v. 50.00 €